MỘT CÂU THOẠI CỦA LEGOLAS TRONG LORD OF THE RINGS. TIẾNG ANH KHÔNG DẤU KHÔNG CÁCH KHÔNG VIẾT HOA