Nhà Hàng Hương Đồng Võ Văn Tần, Buffet Tối Nhà Hàng Hương Đồng