Người mẫu linh chi: "tôi bán dâm đã không yêu lâm vinh hải"